To fkostas: European stone circles

  • Maybe you are right about the ancient European stone circles.

    Best regards.