The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To chrislo: Ahoj Christian (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=790763)

rasto1893 11-23-2009 05:20 AM

To chrislo: Ahoj Christian
 
Ďakujem za comment.... tie stromy, les a atmosféra bola skutočne zaujímavá, lebo tiež som nikdy nevidel takto stromy rásť čo zachytilo moje oči ...

Čo sa týka ostatných neviem o nich vôbec, ľudia prichádzajú a odchádzajú z mnohých dôvodov tak ako aj mnoho iných skvelých fotografov ktorí tu boli a odišli...., ale myslím že je tu stále a bude dosť perfektných fotiek a fotografov aj zo Slovenska ...Ďakujem

Best Regards

Rasto


All times are GMT. The time now is 06:43 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.